Opstijgend vocht | Spouwisolatie | Buitenmuurisolatie met crepi | Premies spouwmuurisolatie | Premies dakisolatie | Premies sociale huurwoningen | Jobs*2 | Realisaties
close

Verkoopvoorwaarden - Algmene bepalingen

ARTIKEL 1- Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, tevens zijnde de opdrachtgever van het werk aan Nu-isoleren.be kan ook zijn een rechtspersoon als opdrachtgever van het werk aan Nu-isoleren.be.

Ondernemer- Nu-isoleren.be of een aan haar gelieerde onderneming, hierna toe te noemen Nu-isoleren.be, die bedrijfsmatig een offerte uitbrengt en/of isolatiewerkzaamheden uitvoert en de daartoe te verwerken producten levert.

Werk: het totaal van de tussen de opdrachtgever en Nu-isoleren.be overeengekomen werkzaamheden en daarbij door Nu-isoleren.be geleverde materialen en diensten als onder andere vermeld in de offerte.

ARTIKEL 2- Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassingen op alle overeenkomsten tussen Nu-isoleren.be en een opdrachtgever. Alle andere voorwaarden dan hiervoor vermeld of vermeende afspraken wijst de ondernemer uitdrukkelijk af, tenzij deze tussenpartijen schriftelijk zijn overeengekomen.

ARTIKEL 3- Aanbod

1. Het aanbod voor werk wordt schriftelijk of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. Het aanbod is informatief en geheel verblijvend zonder verplichting om tot het sluiten van een overeenkomst over te gaan. In het geval er een elektronisch bevestiging gestuurd wordt van een eerder schriftelijk gedaan aanbod, prevaleert in het geval er verschillen zijn tussen die twee het schriftelijk aanbod.

2. Het aanbod is gebaseerd op de gegevens van de opdrachtgever, het wordt voorzien van een dagtekening en is voor partijen onherroepelijk gedurende 15 dagen na de datum van de dagtekening. Daarna is de aanbieding vervallen, tenzij Nu-isoleren.be schriftelijk instemt met een langere termijn en de alsdan gewijzigde condities.

3. Het aanbod, samen met het vertelde in de offerte, omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen die voldoende is om een beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken.

4. Het aanbod omvat de prijsopbouw die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd als aangegeven op de offerte.

5. Het aanbod komt tot stand na een inspectie van het te isoleren object door Nu-isoleren.be. De inspectie wordt gedaan ter onderbouwing van het gemaakte aanbod maar deze inspectie is nooit volledig. Het kan derhalve voorkomen dat op de dag van de uitvoering door het uitvoerende team technische gebreken of andere karakteristieken aan het gebouw geconstateerd worden die ofwel:
⁃ de veiligheid van het uitvoerend team in gevaar zouden brengen;
⁃ de inzet van speciaal materieel noodzakelijk maken, anders dan het standaard materieel wat Nu-isoleren.be uitvoeringsteams tot hun beschikking hebben;
In gevallen zoals beschreven in artikel 3.5 is Nu-isoleren.be gemachtigd om eenzijdig het aanbod te herroepen en/of van de overeenkomst af te zien. In gevallen zoals beschreven onder 3.5.2 zal schriftelijk een nieuw aanbod gedaan worden aan de opdrachtgever, als uitvoering van het werk technisch mogelijk is, waarin eventuele additionele kosten worden opgenomen. Het aanbod gedaan in de offerte gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 4- Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever, bij voorkeur schriftelijk of elektronisch. Het ondertekenen door de opdrachtgever van de offerte wordt beschouwd als het aanvaarden van het aanbod en tot het stand komen van de overeenkomst. Een ontvangen ondertekende offerte dan wel een in gescande of kopie van deze ondertekend offerte wordt door Nu-isoleren.be erkend als een tot stand gekomen overeenkomst.

ARTIKEL 5- verplichting van Nu-isoleren.be

1. Nu-isoleren.be zal het werk deugdelijk en naar de bepaling van de overeenkomst uitvoeren. Nu-isoleren.be zal er voor zorg dragen dat het inplannen en uitvoeren van het werk gebeurt binnen een redelijke termijn-mits de opdrachtgever zich ook redelijkerwijs beschikbaar maakt.

2. Nu-isoleren.be neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.

3. Nu-isoleren.be is verplicht de opdrachtgever te wijzen op:

⁃ Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

⁃ Onjuistheden in en door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;

⁃ Gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

⁃ Gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld; Eén en ander tenzij Nu-isoleren.be deze gebreken of onjuistheden niet kende of redelijkerwijze niet behoorde te kennen;

1. Als tijdens de inspectie of voorafgaand aan de uitvoering technische complicaties gebreken of onjuistheden ontdekt worden voor het aanbrengen van de isolatie onmogelijk maken en dit schriftelijk (in de offerte of anders) aan de klant is meegedeeld en de klant alsnog de opdracht geeft te isoleren kan Nu-isoleren.be niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of andere gevolgen die hiermee samenhangen.

2. Nu-isoleren.be draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door ter zake deskundige personen.

3. Nu-isoleren.be vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te verwijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Nu-isoleren.be zelf dan zijn wel ondergeschikten of andere door hem bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen. Dit tenzij Nu-isoleren.be van tevoren in het schriftelijke aanbod de opdrachtgever erop gewezen heeft dat er risico’s op schade bestaan, en dat de klant expliciet ingestemd heeft deze risico’s te nemen.

ARTIKEL 6- Verplichtingen van opdrachtgever

1. De opdrachtgever stelt Nu-isoleren.be in de gelegenheid het werk vrijelijk en zonder onderbreking te kunnen verrichten. De klant dient thuis te zijn op de afgesproken dag en tijd om het team van Nu-isoleren.be toegang te verschaffen tot de woning. De ruimten waarin gewerkt dient te worden dienen goed toegankelijk, schoon en droog te zijn. Naden en kieren dienen zowel van binnen alsook van buiten afdoende en tijdig afgekit te zijn door de opdrachtgever, dan wel op rekening van de opdrachtgever.

2. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Nu-isoleren.be tijdig beschikt over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens, onder andere de ligging van leidingen, kabels en riool. Nu-isoleren.be is op geen enkele wijze aansprakelijk indien dat niet, te laat of onjuist door de opdrachtgever is geschied.

3. Indien er op een werk subsidie van toepassing kan zijn, dient de opdrachtgever deze tijdig en op correcte wijze aan te vragen. Nu-isoleren.be is op geen enkele wijze aansprakelijk indien dat niet, te laat of onjuist door de opdrachtgever is geschied.

4. De opdrachtgever verschaft Nu-isoleren.be de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, water en gas komen voor rekening van de opdrachtgever.

5. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden of hemzelf uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Nu-isoleren.be behoren maar die voorwaarden zijn voor een deugdelijke en veilig isolatie zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk door Nu-isoleren.be daarvan geen vertraging ondervindt. Onder deze werkzaamheden vallen onder andere benodigde werkzaamheden die door Nu-isoleren.be expliciet vermeld zijn op de offerte als voorwaarden tot isoleren. Indien niettemin het vermoeden van vertraging ontstaat dient de opdrachtgever Nu-isoleren.be daar van tijdig en niet later dan 48 uur voor de bevestigde afspraak in kennis te stellen.

6. Als de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoelt in dit artikel of omstandigheden welke redelijkerwijs tot het risico van de opdrachtgever kunnen worden gerekend, dient de opdrachtgever de daarmee direct en indirect verband houdende schade en kosten aan Nu-isoleren.be te vergoeden.

7. Wijzigen van een bevestigde afspraak voor de uitvoering van isolatie werkzaamheden kan kosteloos, mits digitaal geannuleerd, en tenminste 2 werkdagen van te voren. Bij annuleringen minder dan 48 uur voor de bevestigde afspraak kan Nu-isoleren.be de volledige kosten van het werk in rekening brengen.

8. Na uitvoering van het werk door Nu-isoleren.be ontvangt de opdrachtgever een factuur voor de uitgevoerde werkzaamheden. De betalingstermijn van deze factuur bedraagt 7 dagen bij wanbetalingen kan Nu-isoleren.be besluiten de vordering over te dragen aan een door haar aangesteld incasso bureau. De kosten hiervan plus eventuele rente lasten zullen aan de laat betalende opdrachtgever worden doorberekent.

ARTIKEL 7- Kwaliteit

1. De opdrachtgever dient gebreken aan het werk binnen een bekwame tijd van 30 dagen nadat hij deze na de oplevering heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk aan Nu-isoleren.be te melden.

2. Indien de opdrachtgever gebreken ontdekt, moet Nu-isoleren.be of een door hem aan te wijzen deskundige, voor het kunnen bepalen van mogelijke aansprakelijkheid in de gelegenheid worden gesteld tot het zo nodig verrichten van onderzoek op een voor de opdrachtgever minst bezwarende wijze.

Schade of garantie aansprakelijkheid gaat nooit verder dan het factuurbedrag.

1. De opdrachtgever draagt het volledige risico voor schade veroorzaakt door:

⁃ Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

⁃ Onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;

⁃ Gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

⁃ Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;

⁃ Werkzaamheden die zijn verricht ondanks door Nu-isoleren.be ten tijde van de offerte schriftelijk aangegeven risico’s samenhangend het isoleren van een specifieke woning;

⁃ Het niet dan wel niet tijdig aan Nu-isoleren.be kenbaar maken van kabels, leidingen, draden en dergelijke; Dit doet niet af aan de plicht van Nu-isoleren.be om de opdrachtgever te waarschuwen op grond van het gestelde in artikel 5.3;

ARTIKEL 8- Overmacht

1. Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen binnen een redelijke termijn tijdelijk onmogelijk als gevolg van overmacht, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.

2. Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen blijvend onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is de wederpartij gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten, en voor Nu-isoleren.be daarbij de gederfde winst op dat werk.

Spouwmuurisolatie injecteren?

Nu-isoleren.be staat steeds paraat voor u. Snelle opvolging verzekerd.
De beste prijzen en service bij Nu-isoleren.be! 100% tevredenheid gegarandeerd!

Vraag Hier Uw Offerte Aan

Toonaangevend In Kwaliteit

Onze Isolatie Merken

Reviews page